1. Đối với hệ cao đẳng
1.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học
Số lượng môn học

‐Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học

‐Khối lượng các môn học chung/đại cương

‐Khối lượng các môn học chuyên môn

‐Khối lượng lý thuyết

‐Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm

‐Khối lượng kiểm tra:

‐Thời gian khóa học:: 38 mô đun, môn học

: 3235 giờ

: 450 giờ

: 2785 giờ

: 789 giờ

: 2313 giờ

: 133 giờ

: 3 năm
Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/truong-cao-...h-nhung-uoc-mo


Học tập ngôn ngữ Nhật tại trường cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam
1.2. Nội dung chương trình
Mã,Tên môn học, mô đunSố tín chỉThời gian đào tạo(giờ)

MH,Tổng sốTrong đó

Lý thuyếtThực hànhKiểmtra

ICác môn học chung2145020021634

MH 01Chính trị59060246

MH 02Pháp luật2302172

MH 03Giáo dục thể chất2604524

MH 04Giáo dục quốc phòng-An ninh37535346

MH 05Tin học37520496

MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)6120605010

IICác môn học, mô đun đào tạo bắt buộc822485529186591

II.1Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở2872526643425

MH 07Tâm lý học đại cương24530123

MH 08Cơ sở văn hoá Việt Nam2453492

MH 09Dẫn luận ngôn ngữ24530132

MĐ 10Tiếng Việt thực hành412028884

MH 11Địa lý Nhật Bản2302802

MH 12Lịch sử Nhật Bản2302802

MH 13Kinh tế Nhật Bản2302802

MĐ 14Ngữ pháp 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 15Nói 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 16Nghe 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 17Đọc 1 tiếng Nhật39515782

II.2Các môn học, mô đun chuyên môn541760263143166

MĐ 18Giao tiếp trong kinh doanh26023334

MĐ 19Ngữ pháp 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 20Nói 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 21Nghe 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 22Đọc 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 23Ngữ pháp 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 24Nói 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 25Nghe 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 26Đọc 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 27Ngữ pháp 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 28Nói 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 29Nghe 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 30Đọc 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 31Ngữ pháp 5 tiếng Nhật39515782

MĐ 32Nói 5 tiếng Nhật39515782

MĐ 33Nghe 5 tiếng Nhật39515782

MĐ 34Đọc 5 tiếng Nhật39515782

MĐ 35Thực tập tốt nghiệp418015030

IIITên môn học, mô đun tự chọn10300602328

MĐ 36Văn hóa Nhật Bản25515382

MĐ 37Văn học Nhật Bản25515382

MĐ 38Biên dịch Nhật – Việt39515782

MĐ 39Phiên dịch Nhật – Việt39515782

Tổng cộng I + II + III11332357892313133
2. Đối với hệ trung cấp


Môi trường lành mạnh và đội ngũ giảng viên chất lượng
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học
Số lượng môn học

‐ Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học

‐ Khối lượng các môn học chung/đại cương

‐Khối lượng các môn học chuyên môn

‐Khối lượng lý thuyết

‐Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm

‐Khối lượng kiểm tra:

‐Thời gian khóa học:: 33 mô đun, môn học

: 2425 giờ

: 210 giờ

: 2325 giờ

: 605 giờ

: 1716 giờ

: 104 giờ

: 02 năm2.2. Nội dung chương trình

Mã,Tên môn học, mô đunSố tín chỉThời gian đào tạo(giờ)

MH,Tổng sốTrong đó

Lý thuyếtThực hànhKiểmtra

ICác môn học chung102101068717

MH 01Chính trị2302262

MH 02Pháp luật1151041

MH 03Giáo dục thể chất1303243

MH 04Giáo dục quốc phòng-An ninh24528134

MH 05Tin học13013152

MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)36030255

IICác môn học, mô đun đào tạo bắt buộc702105469155383

II.1Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở2872526643425

MH 07Tâm lý học đại cương24530123

MH 08Cơ sở văn hoá Việt Nam2453492

MH 09Dẫn luận ngôn ngữ24530132

MĐ 10Tiếng Việt thực hành412028884

MH 11Địa lý Nhật Bản2302802

MH 12Lịch sử Nhật Bản2302802

MH 13Kinh tế Nhật Bản2302802

MĐ 14Ngữ pháp 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 15Nói 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 16Nghe 1 tiếng Nhật39515782

MĐ 17Đọc 1 tiếng Nhật39515782

II.2Các môn học, mô đun chuyên môn421380203111958

MĐ 18Giao tiếp trong kinh doanh26023334

MĐ 19Ngữ pháp 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 20Nói 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 21Nghe 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 22Đọc 2 tiếng Nhật39515782

MĐ 23Ngữ pháp 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 24Nói 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 25Nghe 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 26Đọc 3 tiếng Nhật39515782

MĐ 27Ngữ pháp 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 28Nói 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 29Nghe 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 30Đọc 4 tiếng Nhật39515782

MĐ 31Thực tập tốt nghiệp418015030

IIITên môn học, mô đun tự chọn411030764

MĐ 32Biên dịch Nhật – Việt25515382

MĐ 33Phiên dịch Nhật – Việt25515382

Tổng cộng I + II + III8424256051716104

View more random threads: